Profil

Ako hudobný skladateľ som spolupracoval s poprednými slovenskými a zahraničnými interpretmi a hudobnými telesami, napr. Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ostravská banda, Ensemble Ricercata, Szymon Bywalec, Peter Valentovič, Barbara Kler, Petr Kotík. Moje diela vysiela Slovenský a Český rozhlas. Bol som porotcom v medzinárodnej súťaži Concertino Praga a členom poroty Radio Head Awards.

Premiéry mojich skladieb zazneli na festivaloch Nová slovenská hudba, Ostravské dny nové hudby a i. Skomponoval som hudbu ku viacerým divadelným predstaveniam – bábková hra Peter Pan (2008, Štúdio 1 VŠMU, režisérka Naďa Uherová); bábková hra Johanka na hranici (2010, Divadlo Malá Scéna STU, režisérka Naďa Uherová); v roku 2011 pre Medzinárodný bábkový festival BBD. Ako interpret som spolupracoval a tvoril hudbu do tanečných predstavení ČOKO a Horúčava s choreografkou Martou Polákovou. Podieľal som sa na organizovaní študentského festivalu Orfeus (2009 – 2012, 2014), Prehliadky mladých skladateľov OPUS NOVA, Medzinárodného sympózia skladateľov – Paradigmy (2009, 2014), Experimentálného projektu Euridika (2010), založil som a neskôr viedol komorný festivalový ansámbel Orfeus.

Moja kompozičná práca sa sústreďuje na špecifickú oblasť – aspekt hudby, ktorým je symbióza priestoru a času v hudobnej kompozícii a s tým súvisiaca migrácia zvuku po priestore. Túto tému skúmam dlhodobo prakticky a teoreticky, pričom vo svojich kompozíciách pracujem s netradičným rozmiestnením interpretov v priestore koncertnej sály a migráciou zvuku po ploche hudobného telesa.

Súčasťou RTVS a Rádia Devín som bol 12 rokov a pracoval som ako hudobný redaktor, neskôr ako tímlíder a manažér programu v hudobnej redakcii. Viedol som tím 8 interných a 26 externých redaktorov, s ktorými som spolupracoval na dennej báze. Moja pracovná náplň obsahovala logistiku a optimalizáciu pracovnej agendy zamestnancov, plánovanie rozpočtov na výrobu 33 cyklických rozhlasových hudobno-slovných formátov a ich následné rozpočtovanie, koordinovanie dramaturgie jednotlivých relácií, vyhľadávanie a zaškoľovanie nových externých spolupracovníkov, administratívna, evidenčná, archívna činnosť s čiastočným podielom produkčných aktivít a činnosť vnútornej kontroly.

Počas dlhodobých spoluprác s kultúrnymi hudobnými inštitúciami, umeleckými školami, etablovanými slovenskými festivalmi a štátom nezriaďovanými kultúrnymi centrami som koordinoval dramaturgicky výber programu pre vysielanie RTVS – Rádia Devín. V spoluprácach s externým kultúrnym prostredím som dojednával zmluvné, licenčné a autorské podmienky spolupráce v koordinácii s produkciou RTVS. V interných projektoch som riadil dramaturgický výber participujúcich umelcov - interpretov, autorov a výber diel. Na jednotlivých projektoch som participoval ako koordinátor a pripravoval som návrhy rozpočtov a ich optimalizácie na rôznych úrovniach.

Zároveň som bol tvorcom šiestich vysielacích cyklických formátov s počtom častí 184 ročne s dramaturgickým vkladom, zvukovým strihom a montážou relácií, produkčnou agendou, v úlohe hlásateľa, moderátora, redaktora, v montovaných reláciách, ale aj priamych prenosoch. Vysielal som reláciu Ars Musica, ktorá sa venuje kultúrnym témam v rozhovoroch s osobnosťami slovenskej kultúry viac než 8 rokov. Som zakladateľom, dramaturgom a tvorcom úspešného projektu "Rezidenčný súbor Rádia Devín", ktorý podporoval vznik nových hudobných diel, propagoval slovenských umelcov a rekonštruoval zabudnuté diela slovenských autorov.

Už som spomenul že som autorom, dramaturgom a organizátorom projektu Rezidenčný súbor Rádia Devín, ktorý poskytoval podporu a priestor RTVS – Slovenského rozhlasu slovenským hudobným telesám a interpretom na realizáciu domácej a zahraničnej komornej tvorby a obnovu štúdiových nahrávok skladieb slovenských skladateľov (2014 – 2015 Ensemble Ricercata, umel. vedúci Ivan Šiller; 2016 – 2017 Mucha Quartet, umel. vedúci Juraj Tomka; 2018 – 2019 Quasars Ensemble, umel. vedúci Ivan Buffa; „Rezidenční umelci Rádia Devín“ – klaviristka Zuzana Biščáková, klarinetista Martin Adámek). Bol som iniciátorom spolupráce medzi VŠMU a RTVS v projekte zameranom na zaznamenávanie výkonov mladých interpretov a ich propagáciu. Som propagátorom slovenskej tvorby.

Vyštudoval som Vysokú školu múzických umení v Bratislave a ukončil som ju doktorandským štúdiom. Mojimi pedagógmi skladby boli profesor Vladimír Bokes a profesor Jevgenij Iršai. Na VŠMU som vyučoval hudobnú kompozíciu, slovenskú hudbu a hudobnú dramaturgiu v médiách.